Podatek w Niemczech

Zbliża się koniec okresu rozliczeniowego w Niemczech – przedsiębiorcy  i osoby zatrudnione do końca maja 2015 roku są zobowiązani złożyć swoje zeznanie podatkowe w odpowiednim za nich Urzędzie Skarbowym.

Rozliczając swój dochód w Niemczech warto zwrócić uwagę na możliwości odliczeń od podatku, które często są pomijane. Do najpopularniejszych kosztów prowadzących do obniżenia podatku dochodowego w Niemczech zaliczają się:

Koszty telefoniczne
Koszty prowadzenia rachunku bankowego
Koszty związane z przeprowadzką, jeżeli jest ona spowodowana sytuacją zawodową
Składki socjalne oraz ubezpieczenia
Darowizny
Dojazdy do pracy
Diety powyżej 8 godzin pracy
Koszty związane z przedszkolem lub opieką nad dziećmi
Koszty dalszego kształcenia, kursów językowych
Alimenty
Oraz wiele, wiele innych…

Rozliczenie dochodu to sprawa bardzo indywidualna. Masz problem ze zrobieniem rozliczenia podatkowego? Zgłoś się do naszego doradcy!

Założenie działalności Gewerbe

EKSPRESOWE ZAKŁADANIE FIRMY W NIEMCZECH, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W NIEMCZECH BEZ PROBLEMÓW

Pomagamy przygotować wszystkie dokumenty do otwarcia firmy w Niemczech włącznie z uzyskaniem adresu na siedzibę firmy. Bez względu na formę prawną działalności gospodarczej (spółka, samozatrudnienie- firma jednoosobowa) doradzamy jak założyć firmę w Niemczech, jakie dokumenty są do tego potrzebne- pomagamy w wielu urzędowych formalnościach oraz prowadzeniu firmy na terenie Niemiec.

Wymagania do rejestracji firmy w Niemczech
Aby zarejestrować działalność gospodarczą na terenie Niemiec (tzw. Gewerba bez meldunku): wystarczy tylko dowód osobisty, reszta dokumentacji jest przygotowywana przez nas. Nie trzeba mieszkać na terenie Niemiec, siedziba firmy znajduje się na adresie naszego biura, gdzie również dociera cała korespondencja firmowa. Wszystkie formalności oraz sprawy urzędowe związane z zameldowaniem oraz prowadzeniem firmy, są dokonywane przez naszych doradców.

Mozemy skontrolować, czy zostały dopełnione wszelkie formalności związane z zarejestrowaniem działalności i pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z niewłaściwym zarejestrowaniem i prowadzeniem działalności po stronie niemieckiej. Sprawdzić poprawność faktur i prowadzonej księgowości lub wyrejestrować działalność.

Szybkie, bezproblemowe założenie działalności z kompleksową obsługą biurową. Więcej informacji PRO Expert Deutschland

Samozatrudnienie a praca na etat w Niemczech

Prowadząc własną działalność gospodarczą w Niemczech musimy spełnić pewne warunki i przestrzegać przepisów prawnych, których zignorowanie wiąże się z bardzo wysokimi karami finansowymi dla zleceniodawców oraz osoby prowadzących firmę w Niemczech.

Głównym problemem jest to, iż przedsiębiorstwa w Niemczech mają tylko jednego zleceniodawcę. Wiąże się to  z tzw. fikcyjnym zatrudnieniem.

Określenie „fikcyjne samozatrudnienie” odnosi się do wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą – Gewerbe, które dobrowolnie lub pod naciskiem pracodawcy roszczą prawo do statusu samodzielnego przedsiębiorcy, których czynności jednakże odpowiadają w rzeczywistości czynnościom pracownika zatrudnionego.

Przy określaniu statusu brana zostaje po uwagę sytuacja całościowa. Na pierwszym planie są jednakże widoczne działania przedsiębiorcze oraz niezależne decyzje przedsiębiorcy.
Konsekwencje fikcyjnego samozatrudnienia

Następstwa dotyczące prawa ubezpieczenia socjalnego

Dotychczasowy zleceniodawca musi odtąd jako pracodawca odprowadzać do państwowej kasy chorych składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy i pracobiorcy oraz zameldować w niej swojego pracownika.

Ubezpieczenie zdrowotne oraz pielęgnacyjne zależy każdorazowo od sytuacji osoby ubezpieczanej (między innymi od sumy przychodów, aktualnej granicy wymiaru składki).
Pod uwagę należy wziąć, że w pewnych okolicznościach pracodawca musi nadpłacić składki na ubezpieczenie społeczne z ostatnich 4 lat, jednakże część pensji pracownika może on  potrącać z reguły tylko 3 miesiące.

Następstwa dotyczące prawa pracy

Jeżeli stwierdzone zostało fikcyjne samozatrudnienie, osoba taka może ewentualnie odwołać się od swojego statusu pracobiorcy. Sąd pracy sprawdza wtedy na podstawie dotychczasowych kryteriów orzecznictwa, czy fikcyjne samozatrudnionemu może zostać przyznany status pracobiorcy. W takim przypadku domniemany „samodzielny” jest od tej chwili jedynie „zatrudnionym” z prawem do ochrony przed wypowiedzeniem, do urlopu, do dalszego otrzymywania wynagrodzenia w przypadku choroby oraz podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Wzrost płacy minimalnej

Zgodnie z ustawą o płacy minimalnej z dniem 1 stycznia 2015, minimalna stawka godzinowa w Niemczech wynosi 8,50 EUR brutto. Wobec tego średnia miesięcznych zarobków wynosić będzie 1564 EUR brutto, przy 184 godzinach pracy miesięcznie.Pojawiły się także zmiany dotyczące pracowników na tzw. Minijob- maksymalny czas pracy przy tej formie zatrudnienia wynosi 52,9 godziny w skali miesiąca.

Pamiętajmy, że będąc zatrudnionym na minijob nie podlegamy pod obowiązek odprowadzania składek socjalnych, w tym na ubezpieczenie zdrowotne, wobec tego należy samodzielnie zadbać o swoje ubezpieczenie!!!

Emerytura a podatek w Niemczech

Basis Rente potocznie znana jako Rürup Rente, została wprowadzona w Niemczech w 2005 roku przez ekonoma Bert Rürup, jako forma prywatnego funduszu emerytalnego z korzyściami podatkowymi.

Basis Rente ze względu na formę opodatkowania oraz warunki umowy jest niedrogą alternatywą kierowana szczególnie do osób, które w fazie akumulacji kapitału emerytalnego maja wysoki dochód z samodzielnej działalności gospodarczej.

Jedna z różnic Basis Rente w porównaniu do państwowej emerytury, jest fakt, iż Basis Rente ma indywidualne pokrycie kapitałowe i składki są odprowadzane bezpośrednio na konto emerytalne osoby ubezpieczonej a nie jak w przypadku funduszu państwowego, gdzie składki służą pokryciu aktualnego wypłacaniu emerytur dla osób, które skończyły prace zawodową (Umlageverfahren).

Warunki zawarcia umowy:
• Składki wpłacone na Basis Rente można odpisać od podatku pod następującymi warunkami:
• Kwota maksymalna, która można odpisać od podatku w roku to 20.000 € dla osób samotnych i 40.000 € dla par małżeńskich
• Emerytura może być wypłacana tylko miesięcznie
• Kapitał, który zostanie oszczędzony przysługuje osobie, która jest osoba ubezpieczona (Versicherungsnehmer)
• Osoba ubezpieczona w momencie podpisania umowy nie może mieć więcej niż 62 lata
Oszczędności podatkowe:
• Faza oszczędności kapitału:
Składki na Basis Rente, tak samo jak składki do państwowego funduszu emerytalnego  można odpisać od podatku jako Sonderausgabe
• W roku 2005 można było odpisać 60% wartości składek, procent ten rośnie corocznie o 2% i aktualnie wynosi 78%
Kindergeld - zasiłek rodzinny

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą otrzymać Kindergeld – czyli świadczenia pieniężne na dzieci z niemieckiej instytucji Familienkasse. Świadczenia przysługują rowniez, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele UE są trwale związani z Niemcami jako krajem – mieszkają tam, osiągają dochody i płacą podatki.

 W przypadku pracowników polskich warunkiem jest, aby wnioskodawca, podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Nieograniczony obowiązek podatkowy występuje wówczas, gdy dana osoba ma w Niemczech miejsce zamieszkania. Większość pracowników z Polski wyjeżdża do pracy w Niemczech na czas określony i zachowuje swoje zameldowanie w Polsce jako główne miejsce zamieszkania. Nie jest to przeszkodą, aby jednocześnie mieć (przez pewien czas) główne miejsce pobytu w Niemczech.

Kindergeld  może otrzymywać każdy, kto przez odpowiedni czas jest legalnie zatrudniony w Niemczech (obojetnie czy u pracodawcy niemieckiego, czy na zasadzie delegowania przez firme z Polski) i tam sa odprowadzane podatki od jego wynagrodzenia, pracuje w Niemczech na wlasny rachunek na podstawie dzialalnosci gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech (Gewerbeanmeldung).

Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak wykazać ten fakt na wniosku o zasiłek. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce. Zasiłek jest wypłacany z reguły na każde dziecko, do czasu osiagnięcia przez nie pełnoletności. Możliwe jest jednak otrzymywanie pieniędzy także na dzieci starsze, do osiągnięcia przez nie 27 roku życia, o ile są bezrobotne, uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekraczają 8.004,00 euro rocznie.
Dzieci nie muszą – w przeciwienstwie do ubiegajacego sie o zasiłek rodzica – mieszkać w Niemczech. W przypadku pobierania zasiłku na dziecko uczące się i mające więcej niż 18 lat, trzeba do trzech lat przechowywać dokumentacje dotyczącą jego edukacji. Zdarza się, że niemieckie urzędy pracy wymagaja udokumentowania nauki dziecka. W przypadku jego braku, trzeba zwracac zasiłek za okres nieudokumentowanego pobierania świadczenia.

Wysokość zasiłków:

184 euro miesiecznie na pierwsze i drugie dziecko
190 euro miesiecznie na trzecie dziecko
215 euro na czwarte i kolejne dzieci

Oferta naszego biura

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BIUROWA
• rejestracja działalności gospodarczej, również bez zameldowania w Niemczech – zapewniamy stały adres firmy
• przemeldowanie lub zamkniecie działalności w Niemczech
• rachunki, kosztorysy, umowy, ponaglenia do zapłaty, zlecenia, reklama…
• księgowość i analiza finansowa
• sporządzenie Biznes Planu
• kontrola i opracowanie korespondencji firmowej lub prywatnej
• pomoc w założeniu konta bankowego

DORADZTWO dla pracowników i pracodawców
• przygotowywanie uzgodnionej formy umów o pracę oraz wymaganej prawem dokumentacji związanej z zatrudnieniem
• sporządzanie list płac, informacji o należnych zaliczkach na podatek dochodowy
• wystawianie zaświadczeń na potrzeby pracowników i pracodawcy
• bieżące monitorowanie zmian przepisów, informowanie pracodawcy o zmianach prawnych
• aktualizowanie akt osobowych oraz  przechowywanie aktualnych akt osobowych
• informacje o legalnych formach oszczędności podatkowych (Einkommensteuer) i opłat socjalnych (Sozialversicherung)

TŁUMACZENIA
• tłumaczenia przysięgłe oraz ustne: konferencje, przetargi, negocjacje firmowe…
• pomoc w urzędach, w szkole, w wypełnianiu formularzy np. dot. zasiłku rodzinnego (również na dzieci przebywające w Polsce) Kindergeld, Elterngeld